Neljä askelta kohti Spring-ideaa

Tervetuloa ottamaan neljä ratkaisevaa askelta kohti Spring-ideakilpailuun osallistumista ja oppimaan lisää ideoiden kehittämisestä. Tämä sivu on suunniteltu auttamaan sinua, 15–19-vuotias nuori, löytämään inspiraatiota ideointiin, tunnistamaan omat mielenkiinnon kohteesi ja kehittämään merkityksellisen ja vaikuttavan idean. Sivulta löydät työkaluja ideointiin ja käytännön vinkkejä hyvän Spring-hakemuksen tekemiseen.

Ennen kuin pääset ottamaan askeleita kohti Springiä, tarvitset rinnallesi 3–5 hengen tiimin, jossa yhdessä ideoiminen on helppoa ja hauskaa. Parhaimmillaan tiimityössänne yhdistyvät erilaiset näkökulmat, osaaminen ja taidot, joiden avulla saatte aikaan jotain ainutlaatuista ja vaikuttavaa.

Seuraavaksi pääsette ottamaan askeleita kohti vaikuttavaa Spring-ideaa, joka tekee maailmasta toiveikkaamman.

Katso ”This was Spring” -video, jossa kilpailuun osallistuneet nuoret kertovat kokemuksistaan. Videon avulla pääset sukeltamaan Springin tunnelmiin.

1. Idean löytäminen

Spring-ideakilpailu tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan tavalla, jonka te tiiminä koette tärkeäksi. Ideoita ja niiden toteutustapoja on monia erilaisia: tärkeintä on muodostaa ajatus tai ehdotus, joka tekee tulevaisuudesta teille toiveikkaamman.

Voitte osallistua Springiin idealla, joka ratkaisee paikallista ongelmaa, vastaa suureen kansainväliseen kysymykseen tai kenties tekee tekee aiemmasta ratkaisusta entistäkin paremman. Käytännössä ideanne voi saada erilaisia muotoja: se voi olla aloite tai kampanja, paranneltu tuote tai palvelu, yritysidea, visio voittoa tavoittelemattomasta järjestöstä, uusi toimintatapa tai käytännöllinen ratkaisu ongelmaan.

 • Tarttukaa kiinnostuksen kohteisiinne: Mitkä asiat herättävät mielenkiintonne ja mihin haluatte vaikuttaa?
 • Hyödyntäkää taitojanne: Millaisia taitoja ja vahvuuksia tiimistänne löytyy? Voitteko hyödyntää niitä idean keksimisessä ja toteutuksessa?
 • Etsikää mahdollisuuksia: Missä näette potentiaalia parannuksille, uusille aloitteille tai toimintatavoille? Voiko jonkin olemassa olevan asian tehdä paremmin tai eri tavalla?
 • Tunnistakaa ongelmia: Mitkä haasteet omassa elämässänne, lähipiirissänne, yhteisössänne, koulussanne tai lähiympäristössänne kaipaavat ratkaisua?
 • Lähestykää ideointia erilaisista näkökulmista: Minkälaisiin asioihin haluatte saada muutosta aikaan? Kenen elämään haluatte vaikuttaa? Mitä tarpeita, toiveita ja haasteita eri ihmisryhmillä on? Näitä ihmisiä kutsutaan kohderyhmän edustajiksi.
 • Katsokaa tulevaisuuteen: Millaiset asiat voisivat olla ajankohtaisia 5 tai 10 vuoden päästä? Millaisiin asioihin haluatte olla vaikuttamassa?

Voitte hyödyntää ideoinnin tukena Springin kattavaa inspiraatiokirjastoa, johon olemme keränneet erilaisia ajankohtaisia aiheita. Muistakaa keskustella tiiminä, sillä jokainen tiimin jäsenen tuo mukaan oman uniikin näkökulmansa. Yhdessä keskustelemalla löydätte merkityksellisen ja oivaltavan idean. 

Olemme keränneet alle erilaisia työkaluja, joita voitte halutessanne hyödyntää. 

 • Ideariihi: Kokoontukaa yhteen ja heittäkää ilmaan kaikki mieleen tulevat ideat ilman mitään filtteriä. Jokaisen tiimiläisen ideat ja näkökulmat ovat arvokkaita. 
 • Mindmap: Aloittakaa ideointi yhdellä sanalla tai teemalla, ja laajentakaa siitä eri suuntiin yhdistäen ajatuksia ja alateemoja. 
 • Ympäristön tutkiminen: Tutkikaa yhdessä lähiympäristöä, kuten koulua, vapaa-ajan ympäristöjä, kaupunkia tai luontoa. Miettikää, miten voisitte muovata niistä parempia. 
 • Innovaatioista inspiroituminen: Tutkikaa yhdessä, mitä muita ideoita, keksintöjä, aloitteita tai innovaatioita voisitte soveltaa omaan ideaanne. 
 • Ihmisiin syventyminen: Luokaa profiileja ihmisistä, joiden elämään idealla on vaikutusta. Miettikää, mitä nämä ihmiset arvostavat, mistä he unelmoivat ja mitä haasteita he kohtaavat elämässään. 
 • Paremman maailman visiointi: Kuvitelkaa ja kirjoittakaa auki, millainen on mielestänne parempi maailma. Millaisia asioita tarvitaan kuvitellun maailman toteuttamiseksi? Miten teidän ideanne edistäisi paremman maailman toteutumista? 
Katso videolta Saku Tuomisen ajatukset ja vinkit innostumiseen, idean löytämiseen ja idean edistämiseen.

2. Idean kirkastaminen

Idean kirkastaminen on tärkeä osa idean kehittämistä, sillä se auttaa tiimiänne ymmärtämään, mikä ideassanne on tärkeintä. Kirkastaminen tarkoittaa idean ytimen hahmottamista ja erottamista siitä, mikä ei ole olennaista.

Idean kirkastaminen on hyvä aloittaa kysymysten avulla: mitä, miksi, kenelle ja miten? Kun kyse on uudesta ideasta, on aivan mahdollista, että vastaukset kysymyksiin muuttuvat tai kehittyvät matkan varrella – aivan kuin itse ideakin!

Springiin osallistuessa on hyvä tunnistaa, miksi idean edistäminen on tiimille tärkeää ja mikä on idean tavoite. Alkuvaiheessa ei kuitenkaan tarvitse olla tarkkaa suunnitelmaa siitä, mitä tehdään.

 • Kiteyttäkää idea yhdellä lauseella: Aloittakaa määrittelemällä ideanne yhdellä selkeällä lauseella. Tämä auttaa teitä keskittymään idean ytimeen. 
 • Kertokaa idean tausta: Miksi valitsitte tämän idean? Onko se ratkaisu johonkin ongelmaan, vastaus johonkin tarpeeseen tai oletteko tunnistaneet mahdollisuuden, jota ei ole vielä hyödynnetty? Voitte myös kertoa lyhyen tarinan siitä, miten keksitte idean tai kuinka se voisi vaikuttaa jonkun elämään. 
 • Avatkaa idean toimintaperiaate: Miten ideanne toimii käytännössä? 
 • Nimetkää kohderyhmä: Kenelle ideanne on tarkoitettu? Kenelle se tuo eniten hyötyä? Perustelkaa valintanne. 
 • Pyytäkää palautetta: Kun olette kirkastaneet ideanne, kertokaa siitä muille ja pyytäkää palautetta. Jos mahdollista, etsikää palautetta varten kohderyhmän edustajia ja jututtakaa heitä. 
 • Idean vaikutus: Minkälainen vaikutus idealla on yhteisöönne, kouluunne tai ympäristöönne? Mitä positiivisia muutoksia se voi saada aikaan? Missä näette ideanne 5 vuoden päästä? 

Perusteleminen on keskeinen osa idean kirkastamista. Se auttaa teitä ymmärtämään, miksi olette valinneet tietyn suunnan tai ratkaisun. Voitte jokaisen vastauksen jälkeen pohtia kysymystä ”miksi”, jolloin pääsette syvemmälle idean ytimeen.

Olemme keränneet alle erilaisia työkaluja, joita voitte halutessanne hyödyntää idean kirkastamisessa.

 • Hissipuheen tekeminen: Tehkää ideastanne maksimissaan yhden minuutin mittainen hissipuhe. Puheen pitäisi vastata tiivistetysti kysymyksiin mitä teette, miksi teette, kenelle teette ja miten teette. Löydätte YouTubesta hyviä esimerkkejä hakusanoilla ”hissipuhe”, ”myyntipuhe” tai englanniksi ”elevator pitch”. 
 • Tekoälyn hyödyntäminen: Keskustelkaa ideastanne esimerkiksi ChatGPT:n tai muun tekoälysovelluksen kanssa. Esitelkää ideanne kirjallisesti tekoälylle ja pyytäkää sitä kysymään teiltä tarkentavia kysymyksiä. 
 • Suunnittelutyökalujen käyttäminen: Jos haluatte muodostaa ideastanne laajan yleiskäsityksen, voitte hyödyntää yritystoiminnan suunnitteluun käytettäviä visuaalisia työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi ”Business Model Canvas” ja ”Lean Canvas”. Näiden työkalujen käyttämiseen kannattaa varata hyvin aikaa, sillä ne vievät ideaa kokonaisvaltaisesti eteenpäin. 
Katso videolta Niklas Hambergin ajatukset ja vinkit idean kirkastamiseen, rajaamiseen ja testaamiseen.

3. Idean rajaaminen

Kun olette muodostaneet ideastanne yhteisen näkemyksen, kannattaa sen tavoite vielä tarkentaa ja rajata. Tämän voitte tehdä arvioimalla, rajaamalla ja testaamalla ideaanne. Sen voi tehdä esimerkiksi kohderyhmän (ihmiset, joihin vaikutatte), toteutuskelpoisuuden (kuinka helppoa tai haastavaa idea on toteuttaa) tai kilpailukriteerien (tutustukaa idean sanoittaminen hakemukseen -osioon) avulla.

Muistakaa, että idean rajaamisvaiheessa tiimin sisäinen kommunikaatio on erityisen tärkeää. Varmistakaa, että kaikki tiimin jäsenet ovat ymmärtäneet asetetut rajaukset ja tavoitteet. Muistakaa myös, että ideoinnissa ei ole kyse suoraviivaisesta prosessista, vaan usein täytyy ottaa askeleita taaksepäin, jotta pääsee eteenpäin. Idea voi ja saa muuttua matkan aikana. Sen vuoksi on tärkeää keskustella jatkuvasti idean tavoitteesta. 

 • Idean fokus: Idean ei tarvitse olla kaikille kaikkea. Idean rajaaminen auttaa keskittymään sen olennaisimpiin osiin ja tekemään siitä toteutuskelpoisen. Se auttaa myös ymmärtämään idean mahdollisuudet ja niihin sisältyvät haasteet.
 • Ongelman tunnistaminen: Alkuvaiheessa käytännön toteutusta tärkeämpää on ongelman tai tarpeen tunnistaminen. Jos idea ei ratkaise ongelmaa tai vastaa tarpeeseen, sille ei välttämättä löydy kohderyhmää.
 • Pienet ja suuret ideat: Ideat voivat olla pieniä tai suuria. Jopa pieni idea voi johtaa suureen muutokseen tai vaikutukseen. ”Aloita pienestä ja unelmoi isosti” on hyvä lähtökohta.
 • Eri mittakaavat: Idean ei tarvitse ratkaista maailman suurimpia ongelmia ollakseen merkityksellinen. Joskus pienemmät ja paikallisemmat ongelmat voivat olla yhtä tärkeitä ja vaikuttavia.

Olemme keränneet alle erilaisia työkaluja, joita voitte halutessanne hyödyntää idean kehittämisessä ja rajaamisessa.

 • Roolinvaihto: Jokainen tiimiläinen ottaa hetkeksi erilaisen roolin ja miettii, mitä uusia näkökulmia se tuo ideaan. 
 • SWOT-analyysi: Analysoikaa idean vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). 
 • Prototyyppi: Luokaa ideastanne mahdollisimman yksinkertainen malli ja testatkaa sitä. Se voi auttaa hahmottamaan ideaa ja sen ydintä paremmin. Prototyyppi voi olla esimerkiksi piirros, verkkosivu, verkkosivuhahmotelma tai juliste. 
 • Markkinatutkimus: Selvittäkää, onko idealle aitoa tarvetta. Tämä voi sisältää olemassa olevien ideoiden tutkimista (googlatkaa ideanne ja katsokaa, millaisia ideoita tulee vastaan), kohderyhmän haastatteluja tai kyselyiden tekemistä. 
 • Käyttäjätestaus: Testatkaa ideaa kohderyhmän edustajien kanssa. Tällä tavalla saatte palautetta ja ymmärrätte, vastaako idea heidän tarpeisiinsa. Testausta voi ja kannattaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Jo keskeneräisen idean testaaminen prosessin alussa on hyödyllistä ja auttaa kehittämistyössä. 
 • Asiantuntijakeskustelut: Keskustelkaa ideastanne asiantuntijoiden kanssa. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. 
Katso videolta Inka Vaaralan ja Kia Kauppilan kokemuksia heidän osallistumisestaan Spring-ideakilpailuun ja vinkit kilpailuun osallistumiseen.

4. Idean sanoittaminen


Idean sanoittaminen on keskeinen osa Spring-kilpailuhakemusta. Se on tilaisuutenne näyttää, miksi juuri teidän ideanne on erityinen ja ansaitsee huomion. Hakemuksenne erottuu edukseen, kun se sisältää kirkkaan ja selkeän näkemyksen ideastanne.

Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua myös Spring-ideakilpailun arviointikriteereihin. Kilpailuhakemuksen täyttäminen voi auttaa teitä kirkastamaan ideaanne entisestään. Kilpailun raati arvioi ideoita seuraavista näkökulmista: 

 • Ongelman tunnistaminen 
 • Idean merkityksellisyys 
 • Idean oivaltavuus 
 • Ideaa mahdollinen laajempi hyödyntäminen 
 • Tiimin kokoonpano ja motivaatio 

Spring-ideakilpailuun voi osallistua joko kirjallisella hakemuksella tai videohakemuksella. Molemmissa hakutavoissa on tärkeää vastata kaikkiin hakemuksessa esitettyihin kysymyksiin. Hakemuksen muoto ei vaikuta ideanne arviointiin, joten voitte valita tiimillenne mieluisamman hakutavan.

Alta pääsette tutustumaan Spring-hakemuksen kysymyksiin. Näiden lisäksi lomakkeella kysytään hakemustapa ja tiimin yhteystiedot. Muistakaa, että erinomainen hakemus ei ainoastaan vastaa esitettyihin kysymyksiin, vaan sisältää myös perustelut vastauksiin.   

KERTOKAA IDEASTANNE  

Idean nimi  

Tässä kohtaa myös ”työnimi” kelpaa. Nimen voi vaihtaa vielä myöhemmin.  

Ideanne yhdellä lauseella  

Tiivistäkää ideanne yhteen lauseeseen, joka kertoo mitä teette ja kenelle teette. Esimerkki: ”Mobiilisovellus, joka yhdistää yksinäiset vanhukset ja vapaaehtoiset.”  

Ideanne tarkempi kuvaus  

Kuvailkaa ideaanne ja kertokaa tarkemmin mitä teette, miksi teette, kenelle teette ja miten ideanne toimii käytännössä.

ONGELMA, JOTA RATKAISETTE

Mitä ongelmaa ideanne ratkaisee?  

Ideat ovat yleensä ratkaisuja ongelmiin. Kertokaa tässä, mitä ongelmaa ideanne pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan. Jos olette tunnistaneet hyödyntämättömän mahdollisuuden, kuvailkaa se tässä.  

Kenellä tällainen ongelma on?  

Kertokaa tässä, kenen tai keiden elämää ideanne helpottaisi tai parantaisi. Mikä on siis idean kohderyhmä? 

TIIMI IDEAN TAKANA

Miksi haluatte edistää juuri tätä ideaa?   

Kertokaa, miksi juuri tämä idea on teille tärkeä.   

Mikä tekee tiimistänne loistavan tämän idean toteuttamiseen?  

Kertokaa, millaista osaamista tiimiläisillä on. Mitkä ovat vahvuutenne, joita voitte hyödyntää idean toteuttamisessa? Millaista apua tarvitsette idean toteuttamiseen?  

Napakat perustelut ovat keskeinen osa hakemuksen tekemistä. Perustelut auttavat teitä ymmärtämään, miksi olette valinneet tietyn suunnan tai ratkaisun. Perustelut voivat perustua kokemuksiin, havaintoihin tai tutkimustietoon. Kun tukeudutte tutkittuun tietoon tai konkreettisiin esimerkkeihin, lisää se ideanne uskottavuutta ja osoittaa, että olette paneutuneet aiheeseen syvällisesti. Muistakaa, että hyvin perusteltu idea voi erottua joukosta ja vakuuttaa myös kilpailuraadin ideanne merkityksellisyydestä ja toteutuskelpoisuudesta. 

 • Tutustukaa hakemuslomakkeen kysymyksiin: Tutustuttuanne kysymyksiin osaatte pohtia ja sanoittaa ideanne juuri hakemuksen näkökulmasta. 
 • Olkaa selkeitä ja ytimekkäitä: Välttäkää turhaa jargonia ja monimutkaisia lauseita. 
 • Pyytäkää palautetta: Ennen kuin lähetätte hakemuksen, pyytäkää tiiminne jäseniä tai muita luotettavia henkilöitä lukemaan hakemuksenne läpi ja antamaan palautetta. 
Katso videolta Linda Liukkaan ajatukset ja vinkit ideoiden sanoittamiseen ja tarinallistamiseen.

Lopuksi

Olette nyt käyneet läpi askel askeleelta, miten kehittää, kirkastaa ja sanoittaa vaikuttava idea Springiin. Olette nyt valmiita seuraavaan ja kaikkein tärkeimpään askeleeseen: osallistumaan ideallanne Spring-ideakilpailuun.

Onnea matkaan ja odotamme innolla näkemistänne kilpailussa!